Cymraeg | Bristol Airport

Croeso i Faes Awyr Bryste

Croeso i Faes Awyr Bryste, a leolir dim ond 24 milltir ar y ffordd o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. Gyda teithiau ar gael i dros 100 o gyrchfannau mewn 29 o wledydd, mae Bryste Maes Awyr yn lle gwych i ddechrau eich taith, boed yn teithio ar fusnes neu ar wyliau, yn ogystal â bod yn gyfleus porth i Dde Cymru ar gyfer ymwelwyr sy'n dod i mewn.

Gwybodaeth Hedfan

Cyrraedd a Gwyriadau

Ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan cyrraedd a gadael, gwiriwch ein Bwrdd Chyraeddiadau a Bwrdd Gwyriadau.

Cyrchfannau

Ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf am gyrchfannau o Fryste Maes Awyr, gwiriwch yr adran cyrchfan.

Cwmniau hedfan

Mae'r cwmnïau hedfan canlynol yn gweithredu o Faes Awyr Bryste:

Teithio i ac o Fryste

Mae Maes Awyr Bryste wedi ei leoli 8 milltir i'r de o Fryste, ar yr A38. Mae'r M4 a'r M5 hefyd o fewn pellter hawdd i'r maes awyr.

O Dde Cymru, dilynwch yr M4 dros yr ail Bont Hafren. Ar gyffordd 22 gangen i'r chwith i ymuno a’r M49 (arwydd De-orllewin). Cymerwch y A4 (arwydd A4 Bryste a Maes Awyr). Ewch heibio maes pêl-droed Bristol City a cysylltwch â'r A38 tuag at Taunton. Mae'r maes awyr wedi ei leoli 8 milltir i'r de o Fryste ar y A38.

Gwelwch map o'r ardal leol a chyfarwyddiadau

Parcio yn y Maes Awyr

Mwynhewch parcia mwyaf diogel, agosaf a mwyaf cyfleus pan fyddwch yn boocio’n uniongyrchol gyda Maes Awyr Bryste. Mae amrywiaeth o opsiynau parcio, gan gynnwys: Parth Arian, Arhosiad Hir, Premier, ac Cyfarfod a Chyfarch Parcio / gwas, gyda phrisiau am 8 diwrnod yn dechrau o £ 29.99 yn unig.

Gan archebu o flaen llaw, nid yn unig rydych yn sicrhau eich lle, mae hefyd yn cynnig arbedion mawr o hyd at 50% * - rydym yn gwarantu nad oes unrhyw un yn gwerthu ein parcio am lai!

*Noder: 50% arbed yn seiliedig ar pris isaf pan rydych yn boocio ymlaen llaw (Arian Parth maes parcio) o gymharu â pris isaf pan rydych yn troi lan (Arhosiad Hir) ar gyfer aros diwrnod pan rydych yn archebu o leiaf 7 diwrnod ymlaen llaw. Yn amodol ar argaeledd, telerau ac amodau yn gymwys.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac archebu ar-lein.

Ollwng a codi gyflym

Ein ardal codi a ollwng gyflym yw'r ffordd gyflymaf a mwyaf cyfleus i ollwng neu gasglu teithwyr.

Mae na lleiafswm codi o £ 1 yn gymwys yn y maes parcio, am arhosiad o hyd at 20 munud. Mae'r Terfynol yn hawdd ei gyrraedd o'r maes parcio ar hyd llwybr dan do, ac arddangosiadau hedfan gwybodaeth wedi eu lleoli yn yr ardal hon i gynorthwyo'r rhai sy'n cyrraedd ar gyfer teithiau awyr neu'n aros i godi teithwyr sy'n dychwelyd.

Mae'r maes parcio yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf yn awtomatig plât rhif adnabod (ANPR). Bydd camerâu yn darllen a cofrestru eich cerbyd ar fynediad, gyda'r taliad a wneir yn ymadael yn arian-biniau neu drwy gerdyn credyd / debyd. Nid oes tâl ychwanegol am ddefnyddio cerdyn credyd yn y maes parcio. 

Cyswllt gyflym y flyer

Mae'r Flyer yn rhedeg hyd at bob 10 munud ac yn darparu cysylltiadau cyflym a chyfleus rhwng y maes awyr, Canol y Ddinas, a gwestai allweddol ym Mryste. Mae'r gwasanaeth bws hefyd yn stopio mewn gorsafoedd rheilffordd a bws lleol ar gyfer cysylltu gwasanaethau ledled y DU. Mae gwasanaethau yn rhedeg 24 awr y dydd ac mae wi-fi am ddim ar gael ar fwrdd.

Gallwch archebu eich tocyn ar-lein o flaen llaw yma

Amserlen

Cysylltiadau trên a bws

Yr orsaf reilffordd agosaf yw Bristol Temple Meads. Yr orsaf bysiau moethus agosaf yw Gorsaf Fysiau Mryste lle mae National Express yn gweithredu gwasanaethau bws i ac o gyrchfannau ar draws y DU. Gall teithwyr cysylltu i'r ddau Bristol Temple Meads orsaf reilffordd a'r Orsaf Fysiau Bryste gan ddefnyddio'r Gwasanaeth Flyer. Er hwylustod gallwch prynnu tocynnau ynghyd are gyfer bws+ Flyer neu tren + Flyer ar-lein neu mewn gorsafoedd rheilffordd a bws ar draws y rhanbarth.

Mae trenau i / o Gaerdydd Canolog yn rhedeg hyd at ddwy waith yr awr ar yr adegau prysuraf. Mae trenau i / o Abertawe yn rhedeg bob awr yn ystod oriau brig.

Am ragor o wybodaeth am gynllunio eich taith i neu o Maes Awyr Bryste, cliciwch yma

Llogi car

Enterprise, Europcar, Sixt, HertzAlamoNational, Avis a Budget i gyd yn gweithredu o Fryste Maes Awyr a wedi ei leoli o fewn pellter cerdded yr Adeilad Terminws. 

Am fwy o gwybodaeth

Tacsis

Mae gwasanaeth 24 awr tacsi ar gael yn y maes awyr. I archebu lle neu gael pris:

Gwybodaeth Maes Awyr

Cyrraedd, Diogelwch a chanllawiau bagiau llaw

Sicrhewch eich bod yn gofyn eich cwmni hedfan amdona amser gwirio i mewn a chadarnhad o'ch lwfans bagiau. Bydd hyn yn amrywio yn ôl cwmni hedfan.

Gwnewch yn siwr eich bod yn ymwybodol o'r holl ofynion diogelwch.

Ganiateir ar hyn o bryd y canlynol yn eich bagiau llaw:

Trac gyflym ar gyfer diogelwch

Mwynhewch gwasanaeth blaenoriaeth ar yr Ardal Chwilio Diogelwch gyda'n Trac Cyflym. Gellir prynu tocynnau ar-lein www.bristolairport.co.uk neu yn un o'r ciosgau yn y derbynfa. 

Siopau a bwytai yn y maes awyr

Mae amrywiaeth o siopau a bwytai ym Maes Awyr Bryste. Mae na dewis helaeth ar gael yn y Lolfa Ymadael, unwaith y byddwch wedi pasio drwy Diogelwch.

Siopau:

Cyn Diogelwch

Ar ôl Diogelwch

Bwytai

Cyn Diogelwch

Ar ôl Diogelwch 

Gyfleusterau maes awyr Eraill

Gwiriwch chynigion arbennig yn y maes awyr 
Map Terfynell

Cyfleusterau ar gyfer teithwyr â symudedd cyfyngedig

Mae tîm pwrpasol ar y safle i helpu teithwyr â symudedd cyfyngedig. Cysylltwch â desg gymorth ar OCS +44 (0) 1275 473,403 am fanylion pellach. Rhaid archebu’r holl ofynion cymorth arbennig ymlaen llaw drwy eich cwmni hedfan cyn cyrraedd y derfynfa.

Rheoli pasbort

Ar ôl glanio ym Maes Awyr Bryste cewch eich tywys trwy i'r adran Rheoli Pasbort, Ardal Nol Bagiau a Thollau.

I helpu mynd drwy Mewnfudo cyn gynted a phosib, gallwch helpu drwy gael eich pasbort yn agored ac yn barod ar gyfer archwiliad ar y dudalen llun os gwelwch yn dda.

Gall y Swyddfa Dramor Cyfnewid i'w gael yn Neuadd casglu y Bagiau Rhyngwladol. Gall amrywiaeth o siopau a chaffis hefyd i'w gweld yn ardal nghyntedd y maes awyr.

Gatiau Pasbort Awtomataidd

Drwy ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf gall yr Asiantaeth Ffiniau'r DU darparu gwiriadau yn gyflymach i rai teithwyr tra'n cynnal diogelwch ar y ffiniau. Mae system awtomataidd giât ar waith ym Mryste Maes Awyr a gellir ei ddefnyddio gan deithwyr dros 18 oed gyda ePassport sy'n cynnwys chip electronig.

Fydd wynebau teithwyr yn cael ei sgani 'a'u gwirio yn erbyn eu llun pasbort, gan ganiatáu daith llyfn ac effeithlon drwy ffin y DU ar gyfer teithwyr cyfreithlon tra neud e’n fwy anodd i fynd i mewn i'r wlad yn anghyfreithlon neu ar gyfer ddibenion troseddol.

Gall teithwyr sy'n cyrraedd sy'n dymuno manteisio ar y giatiau pasbort awtomataidd wneud hynny rhwng yr amseroedd canlynol:

10.30 a 12.30
17:00 a 18:30
21:00 a 23:00
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y ePassport.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Mae Cymru yn wlad llawn myth hud a dreigiau. Mae’n gartref i 641 o gestyll - mwy nag unrhyw wlad arall yn Ewrop - cryf Celtaidd treftadaeth a golygfa diwylliannol bywiog, Mae gan Gymru rywbeth i'w gynnig i ymwelwyr, p'un a ydych yn chwilio am rhywle i ddringo mynyddoedd, amgueddfeydd i ysbrydoli neu o filltiroedd o arfordir i archwilio.

Efallai y bydd y gwefannau canlynol yn ddefnyddiol:
Gwybodaeth i dwristiaid ar Gymru (dolen i www.visitwales.com